ข้าวนาไทย สายสัมพันธ์ยาวนาน เคียงคู่คนไทย บริษัทข้าวนาไทยให้บริการข้าวสารทั้งค้าส่งค้าปลีก หลากหลายประเภทอย่างมืออาชีพครบวงจร มีทีมงานคอยดูเเลความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการขนส่งสินค้าให้ถึงที่ การควบคุมคุณภาพข้าวสารด้วยเทคโนโลยีผ่านห้อง LAB เเละประสบการณ์ของทีมงานในวงการข้าวสารมาเป็นเวลายาวนาน ในกรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล,เเละ ชลบุรี ปัจจุบันมีร้านค้าร้านอาหารบริษัทต่างๆ เป็น partner ไว้วางใจบริษัทให้ทำการดูเเลข้าวสารเป็นหมื่นคู่ค้า